Start
Aktuellt
Om AGA TF
Styrelsen
Årsmöten
Studiebesök
Fotogalleri
Stadgar
Länkar
Kontakt
Internt
ATF-bloggen

Stadgar för AGA Tekniska Förening

Reviderade vid ordinarie årsmöte den 5 maj 2003

§1
AGA Tekniska Förening är en ideell kamratförening som har sitt säte i Lidingö. Föreningen har till syfte att bland medlemmarna sprida information i företrädesvis tekniska frågor genom bl.a. föredrag, studiebesök och utflykter.

§2
Som medlem i föreningen kan ingå AGA-anställd och anställd i före detta AGA-företag, tidigare AGA-anställd samt person med anknytning till anställd eller före detta anställd i AGA-företag eller i före detta AGA-företag.

§3
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av minst fem ledamöter. Styrelsens ordförande och övriga ledamöter väljs av årsstämman. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga för föreningens verksamhet erforderliga funktionärer.
Ordföranden samt minst två ledamöter utses det ena året och resterande ledamöter nästkommande år.

§4
Styrelsen är beslutsmässig om minst fyra ledamöter är närvarande.
Styrelsebeslut är giltigt om minst fyra ledamöter är ense om beslutet.
Styrelsen skall sammanträda minst två gånger om året eller det antal gånger som föreningens angelägenheter påfordrar.
Föreningens firma tecknas av ordföranden eller av de personer, som styrelsen utser.
Avgår styrelseledamot under sin mandattid skall fyllnadsval ske snarast möjligt.

§5
Förslag till ledamöter i Styrelse uppgöres av en särskild Valberedning.
Valberedningen skall väljas på årsmöte för en tid av ett år.

§6
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper granskas av två revisorer, valda på årsmöte för en tid av ett år. Räkenskapsåret för föreningens räkenskaper skall omfatta perioden 1 januari t o m 31 december.
Räkenskaperna skall tillställas revisorerna i god tid före årsmötet.

§7
Föreningen sammanträder i den mån intressanta ämnen kan erbjudas.
Föreningens årsmöte skall hållas under första halvåret.
Extra årsmöte må anordnas om särskild anledning därtill finnes.
Skriftlig kallelse till sammanträde med uppgift om de ärenden, som skall förekomma, sändes minst 14 dagar före sammanträdesdatum.

§8
Medlemsavgiften bestämmes på årsmöte för löpande kalenderår.

§9
Vid föreningens sammanträden äger varje närvarande medlem rösträtt.
Frånvarande medlem kan utnyttja sin rösträtt genom fullmakt till närvarande medlem.
Föreningens beslut fattas med enkel röstövervikt, utom i de fall, som angives i §§ 11 och 12.
Omröstning sker öppet, såvida ej sluten begäres. Vid öppen omröstning och lika röstetal gäller den mening, som biträdes av ordföranden. Vid sluten röstning avlägger ordföranden en oöppnad röstsedel för att i händelse av lika röstetal fälla utslaget.

§10
Vid föreningens årsmöte skall följande ärenden förekomma till behandling:

l. Val av ordförande och sekreterare för mötet

2. Val av två justeringsmän att jämte mötets ordförande justera mötets protokoll

3. Föredragning av styrelseberättelse

4. Föredragning av revisionsberättelse

5. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna årets förvaltning

6. Förslag som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnas senast en vecka före årsmötet.

7. Val av styrelseledamöter, som ersätter dem, som är i tur att avgå

8. Val av revisorer

9. Val av ledamot i valberedningen

10. Beslut om årsavgiftens storlek

11. Övriga ärenden

§11
Förslag om ändring av föreningens stadgar får endast beslutas av årsmötet. För antagande av ändringsförslag erfordras minst två tredjedelars (2/3) majoritet utom rörande §§ 11 och 12, om vilka beslut måste ske vid två på varandra följande årsmöten och då med minst fyra femtedelars (4/5) majoritet. Vid omröstning gällande denna paragraf äger varje närvarande medlem rösträtt. Frånvarande medlem kan utnyttja sin rösträtt genom fullmakt till närvarande medlem.
Kallelse till det andra årsmötet får utsändas först sedan det första avhållits.

§12
Upplösning av föreningen kan endast ske genom beslut på två på varandra följande årsmöten, varvid minst fyra femtedelar (4/5) av rösterna från de närvarande medlemmarna skall avgivas för upplösning.


Start | Aktuellt | Om AGA TF | Styrelsen | Årsmöten | Studiebesök | Fotogalleri | Stadgar | Länkar | Kontakt

Om du har problem med eller frågor om den här webbplatsen skickar du ett e-postmeddelande till Webmaster.
Senast uppdaterad: 04 december 2011.